Slapukai ir konfidencialumas

Slapukai ir konfidencialumas

KLIENTŲ PRIVATUMO POLITIKA

Ši Politika taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos Jūs, būdamas mūsų klientas, pateikiate „Bolderaja serviss“, taip pat visiems duomenims, kuriuos „Bolderaja serviss“ įgyja bendradarbiavimo metu. Prašome atidžiai perskaityti šią informaciją prieš tampant mūsų Klientu arba prieš naudojantis mūsų parduotuvės interneto puslapiu www.mebeles.lv.

1. INFORMACIJA APIE VALDYTOJĄ

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra „Bolderaja serviss“, registracijos Nr. 40103082147; juridinis adresas: Ryga, Granīta g. 7, LV-1057

Daugiau informacijos galima rasti mūsų interneto puslapyje: www.mebeles.lv

2. KONTAKTINIS ADRESAS, SKIRTAS SUSISIEKTI ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS KLAUSIMAIS

Jei Jums kyla kokių nors klausimų, susijusių su šia Politika arba Jūsų asmeninių duomenų tvarkymu, susisiekite su mumis, rašydami el. pašto adresu: mebeles@mebeles.lv

3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAS IR TEISINIS PAGRĮSTUMAS

„Bolderaja serviss“ bendrovė renka ir tvarko Klientų ir (arba) jų kontaktinių asmenų duomenis, siekdama įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus, užtikrinti paslaugų teikimą, ryšių su klientais palaikymą, pirkimų / užsakymų tvarkymą, mokėjimų priėmimą, taip pat ginti teisėtus „Bolderaja serviss“ interesus. Išvardytais atvejais tam tikrų asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas yra būtinas, kad būtų užtikrintas bendradarbiavimas, jų nepateikus, gali kilti pavojus bendradarbiavimo inicijavimui ir (arba) sutarties vykdymui.

„Bolderaja serviss“ gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis su verslu susijusios rinkodaros veiklai, kad galėtumėme pateikti Jums naujausią informaciją apie mūsų pasiūlymus ir (arba) informuoti apie Jums taikomas lojalumo programos dalyvių privilegijas. Mes taip pat galime tvarkyti asmens duomenis, norėdami gauti mūsų suteiktos paslaugos įvertinimą, kad pagerintume Klientų aptarnavimo kokybę.  Duomenų tvarkymas rinkodaros komunikacijai, kvietimams ir pasiūlymams yra savanoriškas, mes paprašysime Jūsų atskiro sutikimo dėl tokios komunikacijos. Bet kuriuo metu Jūs galėsite atsiimti sutikimą dėl tokios komunikacijos, kaip nustatyta Politikos 10 punkte.

4. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS

Mes galime rinkti Jūsų asmeninę informaciją, prašydami iš Jūsų arba Jūsų atstovaujamos įmonės:

 • tarpusavio sutarties sudarymo procese;
 • bendradarbiavimo procese, įforminant užsakymą;
 • jei pateiksite mums kokius nors dokumentus, el. laiškus, skambinsite ir pan .;
 • jei atliksite autorizaciją mūsų tinklavietėje ir (arba) leisite naudoti slapukus (cookies);
 • tam tikrais atvejais – gauti iš trečiųjų šalių (pvz., jų duomenų bazių) tarpusavio sutarties sudarymo procese;
 • kitu būdu, laikantis asmens duomenų tvarkymo teisinių reikalavimų.

Renkami asmens duomenys be kita ko apima, nors tuo neapsiriboja:

 • vardą, pavardę, gimimo datą ir asmens kodą;
 • kontaktinę informaciją, pavyzdžiui, el. pašto adresą, adresą ir telefono numerį, o verslo klientų – subjekto atstovaujamos įmonės rekvizitus, pristatymo adresą, informaciją, susijusią su subjekto pareigomis, ir įmonės kontaktinę informaciją bei įgaliojime nurodytas atstovavimo teises;  
 • informaciją apie tai, kaip susisiekti;
 • sandorių duomenis.

5. ASMENS DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

„Bolderaja serviss“ imasi tinkamų duomenų apsaugos priemonių, kad užtikrintų, jog prie Jūsų asmens duomenų prieigos neįgis trečiosios šalys, neturinčios tinkamo teisinio pagrindo juos tvarkyti. Mes atsakingai renkamės duomenų tvarkytojus ir, atlikdami duomenų perdavimą, įvertiname jų būtinumą ir perduodamų duomenų apimtį. Duomenims perduodant tvarkytojams, laikomasi konfidencialumo ir saugaus asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti:

 • Mūsų darbuotojams, kuriems jie reikalingi, kad galėtų atlikti darbą;
 • Bendradarbiavimo partneriams – IT sistemas kuriantiems ir palaikantiems asmenims, transporto paslaugų teikėjams, auditoriams, finansų valdymo ir teisės konsultantams;
 • Gavus pagrįstą prašymą, valstybinėms įstaigoms teisės aktų nustatyta tvarka ir apimtimi;
 • „Bolderaja serviss“ teisėtiems interesams apsaugoti išorės teisės aktų nustatytais atvejais, pavyzdžiui, kreipiantis į teismą arba kitą valstybės instituciją su ieškiniu asmeniui, kuris pažeidė mūsų teisėtus interesus.

6. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS UŽ ES / EEE RIBŲ

„Bolderaja serviss“ neperduoda Jūsų asmens duomenų už Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų.

7. SLAPUKAI

Mes galime naudoti slapukus (cookies) mūsų parduotuvės interneto puslapyje www.mebeles.lv. Slapukas yra mažas tekstinis failas, siunčiamas į Jūsų kompiuterį arba mobilųjį įrenginį, kai Jūs lankotės tinklavietėje, kuris yra saugomas Jūsų kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje, kai lankotės tinklavietėje. Kiekvieno vėlesnio apsilankymo metu slapukai yra siunčiami atgal į tinklavietę arba kitą tinklavietę, kuri atpažįsta šį slapuką. Slapukai veikia kaip konkrečios tinklavietės atmintis, leidžianti atpažinti Jūsų kompiuterį, kai tinklavietėje lankotės kitą kartą. Slapukai naudojami siekiant pagerinti mūsų tinklavietės funkcionalumą ir palengvinti naudojimąsi tinklaviete. Taip pat mes galime naudoti slapukus ir kitas panašias priemones, kad anonimiškai kauptume statistinius duomenis, pavyzdžiui, apie naudojimąsi tinklaviete, nes jie padeda mums suprasti, kaip ja naudojamasi, pagerinti naudotojo patirtį.

Su mūsų Slapukų politika galima susipažinti čia.

Galite nustatyti savo interneto naršyklę taip, kad ji neleistų naudoti slapukų, apriboti jų naudojimą arba ištrinti slapukus iš naršyklės. Visgi, slapukai yra būtini mūsų interneto tinklavietės veikimui, todėl neleidimas naudoti slapukų gali paveikti tinklavietės funkcionalumą. Daugiau informacijos apie slapukus ir kaip juos valdyti arba ištrinti galite rasti mūsų interneto puslapyje https://www.aboutcookies.org/ 

8. ASMENS DUOMENŲ IŠSAUGOJIMAS

„Bolderaja serviss“ tvarkys ir saugos Jūsų asmens duomenis tik tiek laiko, kiek būtina šioje Politikoje nustatytiems tikslams pasiekti, arba kiek nustatyta išorės teisės aktais. Didžioji dalis Jūsų asmens duomenų saugoma tik sutartinių santykių galiojimo laikotarpiu arba tuo laikotarpiu, kuriuo klientas leidžia tvarkyti asmens duomenis. Visgi, kai kurie asmens duomenys gali būti saugomi net pasibaigus bendradarbiavimui su klientu, jei to reikalauja išorės teisės aktai, pvz., gali būti saugomi apskaitos dokumentacija, sąskaitos faktūros, sutartys; arba saugomi tol, kol tai bus reikalinga siekiant apsaugoti teisėtus mūsų interesus.

Nebesant pirmiau nurodytų aplinkybių, Jūsų asmens duomenys bus ištrinti.

9. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

„Bolderaja serviss“ užtikrina, kad asmens duomenys, surinkti naudojant nurodytas technines ir organizacines priemones, bus apsaugoti nesuteikiant neteisėtos prieigos, nebus atskleisti, taip pat ir atsitiktiniu arba neteisėtu būdu, duomenis keičiant arba sunaikinant.  Mes stengiamės naudoti visas galimas saugos priemones, kurios pagrįstos atsižvelgiant į mūsų finansines ir organizacines galimybes, taip pat techninę pažangą. Visgi, turėtumėte žinoti, kad jokia apsaugos sistema negali garantuoti, jog nebus padaryta pažeidimų asmens duomenų apsaugos srities pažeidimų.

10. TEISĖS IR PAREIGOS, SUSIJUSIOS SU ASMENS DUOMENIMIS

Jūs turite informuoti „Bolderaja serviss“, jeigu pasikeis Jūsų pateikti asmens duomenys. Jūs taip pat turite informuoti mus tuo atveju, jei žinote, kad asmens duomenys, kuriuos tvarkome, yra netikslūs arba jau pasenę.

Jūs turite teisę reikalauti ir gauti informaciją apie savo asmens duomenis, surinktus ir tvarkomus „Bolderaja serviss“, reikalauti juos pakeisti, ištrinti, apriboti asmens duomenų tvarkymą, prieštarauti asmens duomenų tvarkymui bei naudotis teise reikalauti perkelti duomenis, kaip tai nustatyta Bendrajame duomenų apsaugos reglamente, jame nurodytais atvejais ir tvarka, bei atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis.

Gavę Jūsų raštišką prašymą, patikrinsime Jūsų tapatybę, įvertinsime Jūsų prašymą ir atsakysime per teisės aktų nustatytą laiką. Mes įvykdysime Jūsų prašymą pakeisti ir ištrinti Jūsų duomenis, jei tai leidžiama pagal įstatymus, tai neturės įtakos „Bolderaja serviss“ komercinei veiklai arba įsipareigojimams.

Atsiųskite prašymą, susijusį su Jūsų asmens duomenų saugojimu, vienu iš šių būdų:

 • raštišku pavidalu RAB „Bolderaja serviss“ adresu: Ryga, Granīta g. 7, LV-1057;
 • rašydami el. pašto adresu: mebeles@mebeles.lv ir pasirašydami prašymą saugiu elektroniniu parašu. 

Jūs bet kuriuo metu galite atsisakyti, kad Jums būtų siunčiami komercinio pobūdžio pranešimai, arba dalyvauti mūsų organizuojamose apklausose, loterijose ir kt., išsiuntę atitinkamą prašymą el. pašto adresu:mebeles@mebeles.lv arba pateikę jį tiesiogiai „Bolderaja serviss“ parduotuvėje, biure arba gamykloje (Ryga, Granīta g. 7).

Jei manote, kad būdas, kuriuo tvarkome Jūsų asmens duomenis, yra netinkamas, Jūs turite teisę jį apskųsti nacionalinei duomenų apsaugos institucijai (ES/EEE šalyje) Latvijoje tai yra Valstybinė duomenų inspekcija. Valstybinės duomenų inspekcijos kontaktinė informacija: http://www.dvi.gov.lv/lv/

11. POLITIKOS PAKEITIMAI

Mes turime teisę peržiūrėti šią Politiką ir atlikti jos pakeitimus. Informacija apie padarytus pakeitimus bus pateikta mūsų interneto puslapyje www.mebeles.lv kuriame bus pateikta ir atnaujinta Politikos versija.